دانلود تحقیق در موردتيم هاي بهبود پروژه كيفي- INQA

دانلود تحقیق در موردتيم هاي بهبود پروژه كيفي- INQA


دانلود تحقیق در موردتيم هاي بهبود  پروژه كيفي- INQA

نام فایل : تيم هاي بهبود پروژه كيفي- INQA

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 15

حجم : 2 مگابایت


بنام خدا
*
عنوان رويكرد :
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول
در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها
*
*
A
D
A&R
R
*
*
*
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول
در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Approach)
هدف رويكرد :
بهبود وضعيت كيفي محصولات در قالب پروژه كيفي توسط تيم كيفي با متد حل مسئله
طراحي رويكرد :
ارائه مدارك و مستندات
ارائه نتايج ارزيابي
*
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول
در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Approach)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Deployment)
2- ارزيابي اجراي فعاليتهاي WBS پروژه
اين فرم توسط پايلوت پروژه تكميل و ارسال ميگردد
اين فرم با توجه به اهميت و تحقق پروژه تكميل ميگردد
اين فرم توسط ارزياب پروژه بر اساس تحقق آيتم هاي WBS تكميل ميگردد.
*
*
*
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول
در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Assessment & Refine)

به عنوان مثال پروژه بهبود عملكرد ترمز دستي در خودروهاي سمند با توجه به آناليز صورت گرفته توسط پايلوت پروژه و تصميم گيري در جلسه معاونتي از سبد پروژه هاي سواري سازي حذف و به پروژه هاي ساپكو اضافه گرديد.
*
*
*
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Results)
*
*
*
تشكيل تيم هاي بهبود وضعيت كيفي محصول در قالب پروژه هاي بهبود و ارزيابي آنها (Results)
پایان
*

خرید آنلاین